MAWEST OÜ privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. MAWEST OÜ (andmetöötleja) on võtnud endale kohustuse ja vastutuse töödelda ja säilitada isikuandmeid turvaliselt ja vastutustundlikult, ning kooskõlas vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Kliendi poolt edastatud isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste käitlemiseks, kaupade müügiteenuse osutamiseks, kliendipakkumiste edastamiseks ja suhtlemiseks, nii otsepostina, e-kanalite kaudu, telefoni teel, kui ka internetiturunduses ja sotsiaalmeedias.

Oma isikuandmete jagamisega annab klient andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab. Isikuandmete edastamisega vastutab klient selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud isikuandmete muutumisest.

Füüsilise isiku osas on kogutavad andmed nimi, sünnikuupäev, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number, maksekaardi andmed, ostuajalugu ja klienditoe info.

Juriidilise isiku osas on kogutavad andmed nimi, registrikood, KMKR (VAT) number, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number, kontaktisiku(te) nimi, e-posti aadress ja kontakttelefon, ostuajalugu ja klienditoe info.

Veebilehtede külastamisel on kogutavad andmed isikustamata tehnilised andmed: IP aadress või mõni muu veebituvastaja, veebilehel viibimise ja kasutamise statistika, kliendile parema ja kvaliteetsema teenuse ja teeninduse osutamise eesmärgil.

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites. Isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmeid ei väljastata kolmandatele osapooltele väljaarvatud juhul, kui see on vajalik või nõutud kliendile müügi- või teenuslepingu täitmiseks, kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele, nendega tutvuda, saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta, täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kliendil on õigus loobuda reklaamist ja otseturunduslikest pakkumistest osaliselt või täielikult, saates vastavasisulise e-kirja aadressile info@mawest.ee või kasutades sellekohast linki e-posti teel saabunud pakkumise lehe all osas.

Andmetöötlejal on õigus ühepoolselt muuta MAWEST OÜ privaatsustingimusi talle sobival ajal ja ulatuses, teavitades sellest kõiki privaatsuspoliitikaga seotud osapooli.

Isikuandmete töötlemist ja käitlemist reguleerib isikuandmete kaitse seadus ja õigusliku kohustust täidab Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsuspoliitikaga seotud küsimuste korral palume kliendil ühendust võtta aadressil: info@mawest.ee .